Logo Ząbek

Szanowni Państwo
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pragniemy poinformować o tym, iż chronimy Pani/Pana dane osobowe, a nadto o prawach,
które Pani/Panu przysługują.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

EWA CIEPŁY PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA „ZĄBEK”

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11/7

46-040 Ozimek


Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie danych osobowych jest – administrator danych osobowych, kontakt:
listowny na adres Administratora danych osobowych, telefoniczny pod nr 512 440 510,
w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek 15.00 – 20.00, środa, piątek 9.00 – 13.00,
e-mail: zabek.ozimek@gmail.com .

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celach związanych z prowadzoną działalnością medyczną i gospodarczą.

Administrator danych przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji usługi, w związku z którą są one przetwarzane,
oraz po jej zakończeniu przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, jak również przez okres przedawnienia roszczeń.

Ma Pani/Pan prawo do:
· dostępu do swoich danych osobowych,
· żądania sprostowania lub w określonych prawem przypadkach usunięcia swoich danych osobowych,
· żądania ograniczenia w określonych prawem przypadkach przetwarzania swoich danych osobowych,
· prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację
· usunięcia danych w prawem uzasadnionych przypadkach.

W celu skorzystania ze swoich praw powinna Pani/Pan skontaktować się z EWA CIEPŁY PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA „ZĄBEK”.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.